Γρήγορη Πρόσβαση

Επιλέξτε πρώτα την κατηγορία που σας ενδιαφέρει.

Studio & ΕξοπλισμόςΕΓΓΥΗΣΗ Προϊόντων

Η εταιρεία Logothetis music εγγυάται ότι το προϊόν λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε ο κατασκευαστής του και είναι απαλλαγμένο από κατασκευαστικά σφάλματα. Η εγγύηση ισχύει εφ΄όσον η χρήση που θα γίνει στο προϊόν είναι κανονική και σύμφωνη με τις προδιαγραφές του.

 

Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει: 

 • Για φθορά και θραύση χορδών, φθορά τάστων, κλειδιών, πλαστικών μέτρων και οποιονδήποτε άλλων εξαρτημάτων που υφίστανται φυσιολογική και σύμφωνη με τις προδιαγραφές φθορά, όπως επίσης και για αποχρωματισμό ή φθορά του φινιρίσματος.
 • Για λυχνίες, μεγάφωνα, πλαστικά και όλα τα μέρη του προϊόντος που παρουσιάζουν φυσιολογική και σύμφωνη με τις προδιαγραφές του φθορά.
 • Για βλάβες που προκλήθηκαν από υπεροδήγηση.
 • Για βλάβες που προκλήθηκαν από υπέρταση ή πτώση τάσης του ρεύματος.
 • Για βλάβες ή φθορές που προκλήθηκαν από μετατροπές , κακή σύνδεση , κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση.
 • Για περιπτώσεις που αφορούν υποκειμενικές προσωπικές κρίσεις και απόψεις του κατόχου αγοραστή σχετικά με το προϊόν.
 • Εάν έχει γίνει οποιαδήποτε επέμβαση από τρίτους εκτός των εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία τεχνικών με σκοπό την ποιοτική ή λειτουργική αποκατάσταση ή την μετατροπή αλλοίωση του προϊόντος.
 • Για βλάβες που προκλήθηκαν από μεταφορά ή από μετακόμιση.
 • Για βλάβες ή φθορές που οφείλονται στις κλιματολογικές συνθήκες( π.χ υγρασία, ξηρασία, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας κλπ.) . Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή προστασία του προϊόντος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
 • Εάν ο αριθμός σειράς του προϊόντος έχει με οποιονδήποτε τρόπο αλλοιωθεί.
 • Εάν δεν υπάρχουν αποδεικτικά αγοράς.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους τεχνικούς βλάβη που εμπίπτει στους όρους της εγγύησης , η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει το προϊόν , αποκαθιστώντας το σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει το προϊόν ή να αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι 2 (δύο ) έτη και δεν παρατείνεται πέραν αυτού για οποιαδήποτε αιτία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει κατά την απόλυτη κρίση της τον τόπο, χρόνο και τρόπο επισκευής. Το κόστος της μεταφοράς των προϊόντων προς την εταιρεία καθώς και η αποστολή τους μετά την επισκευή, όπως και η ασφάλεια της εκάστοτε μεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή.

Η παράδοση και ο έλεγχος των προϊόντων προς επισκευή γίνονται στην έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη ανταλλακτικών που οφείλεται στον κατασκευαστή του προϊόντος.

 

Περιορισμοί των υποχρεώσεων

Η εταιρεία υποχρεούται να αποκαταστήσει τη σωστή λειτουργία του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για παράπλευρες ζημιές που μπορεί να σχετίζονται με τη βλάβη , συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών οικονομικών απωλειών από αμοιβές που δεν καταβλήθηκαν στον πελάτη , ή για ζημιές κάθε μορφής προς τρίτους. Οι όροι της ισχύουν όπως ακριβώς περιγράφονται εδώ. Οποιαδήποτε άλλη εγγύηση ή υπόσχεση που δίνεται από πωλητές , αντιπροσώπους και άλλους συνεργάτες ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους δεν ισχύουν.

 

Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής πρέπει απαραιτήτως να διαβάσετε προσεχτικά το έντυπο επισήμανσης κινδύνων. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και το έντυπο κινδύνων ώστε να είναι διαθέσιμο για μελλοντική χρήση.

 • Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής , βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση δικτύου είναι συμβατή με την τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
 • Οι ενισχυτές και τα ηχεία είναι σε θέση να παράγουν μεγάλες ηχητικές εντάσεις , οι οποίες μπορεί να επιφέρουν βλάβες της ακοής. Γι΄αυτό , μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μεγάλη ηχητική ένταση για πολλή ώρα. Αν αντιληφθείτε τυχόν αλλοίωση ή εξασθένιση της ακοής , σταματήστε αμέσως τη λειτουργία της συσκευής.
 • Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικό.
 • Προσοχή οι λυχνίες μπορεί να είναι πυρακτωμένες , οπότε υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Κατά τη λειτουργία αποφεύγετε κάθε επαφή στο πίσω μέρος (μεταλλικό κάλυμμα) και τις οπές αερισμού.
 • Να χρησιμοποιείτε πάντα καλής ποιότητας καλώδια τροφοδοσίας με γείωση και επίσης καλής ποιότητας καλώδια για τις συνδέσεις.
 • Προσέχετε να είναι σε άψογη κατάσταση το καλώδιο τροφοδοσίας και αντικαταστήστε το αμέσως αν για οποιονδήποτε λόγω φθαρεί.
 • Η χρήση συσκευών για τις οποίες προβλέπεται γείωση πρέπει να γίνεται πάντα σε δίκτυο κύκλωμα που έχει κατάλληλη γείωση. Αλλιώς απαγορεύεται εξ΄ολοκλήρου η χρήση.
 • Ποτέ μη γεφυρώνετε χαλασμένες ηλεκτρικές ασφάλειες και μη χρησιμοποιείτε ασφάλειες με άλλες προδιαγραφές.
 • Το άνοιγμα του περιβλήματος της συσκευής είναι δουλειά μόνο του εξειδικευμένου τεχνικού. Μην επιχειρείτε να διορθώσετε από μόνοι σας τη συσκευή.
 • Προ φυλάσσετε τη συσκευή από νερά και υγρασία γενικά.
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
 • Φροντίστε να είναι αδύνατο να πέσουν ή να διεισδύσουν στη συσκευή οποιαδήποτε αντικείμενα ( π.χ εύφλεκτες ουσίες, νομίσματα, καρφίτσες, μέταλλα) ή υγρά ( π.χ νερό, ποτά κτλ)
 • Παιδιά ή αναρμόδια άτομα δεν επιτρέπεται να πλησιάσουν τη συσκευή. Επίσης φροντίστε να μην την αγγίζουν κατοικίδια ζώα.
 • Ποτέ μη σκεπάστε το άνω και πίσω μέρος, τις οπές αερισμού της συσκευής, γιατί αλλιώς εμποδίζεται η ψύξη της. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής και άψογος αερισμός , η εγγύηση δεν ισχύει.
 • Η συσκευή να είναι κατά τη λειτουργία στημένη όρθια, πάνω σε σταθερή βάση και αποφεύγετε το ενδεχόμενο κραδασμών.
 • Προφυλάξτε τη συσκευή από δυνατά χτυπήματα.
 • Ποτέ μη πατήσετε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετήσετε βαριά αντικείμενα πάνω της.
 • Αν υπάρχει υποψία κάποιας βλάβης , η συσκευή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί. Ρωτήστε οπωσδήποτε κάποιον ειδικό.
 • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που προκαθορίζεται για τη χρήση της και μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της.

Διαδικασία επισκευής

 • Ο πελάτης ειδοποιεί τους τεχνικούς της εταιρείας, ενημερώνει για το είδος της βλάβης και συμφωνείτε από κοινού ο χρόνος και  ο τρόπος αποστολής / παράδοσης του προϊόντος από τον πελάτη στην έδρα της εταιρείας. Τα έξοδα και η ασφάλεια βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.
 • Μαζί με το προϊόν ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει και την απόδειξη αγοράς φωτοτυπημένη, διαφορετικά η εγγύηση δεν ισχύει.
 • Αφού γίνει αξιολόγηση της βλάβης , γίνεται ενημέρωση του πελάτη και οι τεχνικοί προχωρούν στην επισκευή.
 • Για προϊόντα που βρίσκονται στο service της εταιρείας για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών,  η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανή απώλειά τους.

Γιάννης Λογοθέτης

Τηλέφωνα : 6937-222011

email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.logothetismusic.gr

 
Created byPixelweb :: Creative Web Solutions